(0324) 237 8844

14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için büyük bir öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının ve türlerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir.

Atıkların Yönetimi’nin ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir. TURKUAZ ÇEVRE olarak uzman ve tecrübeli kadromuzla Atıkların Yönetimi ve Endüstriyel atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması konusunda, bize güvenebilirsiniz. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, bir önce yılın atık miktarlarının değerlendirilerek gelecek 3 yıl içinde oluşacak miktarların tahmini değerlerini ve atıkların azaltılmasına ilişkin veriler bütünüdür.

3 aşamalı olarak gerçekleşen planda;

1.Aşama: Sahada verilerin toparlanması ve rapor için gerekli evrakların temini,

2.Aşama: Sahadan alınan veriler ile birlikte gerekli evrakların harmanlanması sonucu oluşan rapor,

3.Aşama: Raporun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması ve onayın alınması. Endüstriyel Atık Yönetim Planı yasal bir yükümlülük olmakla birlikte gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için çok gereklidir.


ENTEGRE ATIK YÖNETİM PLANI

Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları atık miktarını ve atık çeşitliliğini artırarak kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Atıkların oluşturduğu kirlilik buna bağlı mevcut ve potansiyel riskleri boyutunun her geçen gün artırarak, doğal kaynakların azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle çağımızda atık yönetimi gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır.

Entegre atık yönetimi, belli bir atık yönetimi hedefine yönelik olarak gerekli uygun yöntemin, teknolojinin ve yönetim programının seçilmesi ve uygulanmasıdır. Entegre atık yönetiminin hiyerarşisine bakıldığında;

1- Atık önleme

2- Atık azaltma

3- Yeniden kullanım

4- Geri dönüşüm

5- Geri kazanım

6- Nihai Bertaraf, hiyerarşisinden oluşmaktadır.


Turkuaz Çevre olarak çevre bilinci gelişmiş firmalarımızla yaptığımız çalışmalarla Entegre Atık Yönetimini uygulayarak çevreye katkı sağlamaya devam etmekteyiz. Entegre Atık Yönetimi kapsamında firmalarımızda yaptığımız çalışmalar temel başlıklar olarak şu şekildedir;

1- Yasal Mevzuatın incelenmesi; Türk Ulusal Mevzuatların ve AB mevzuatlarının takibinin yapılarak uygulamalarımızı gelişmelere açık tutmak

2- Mevcut Atık Yönetiminin incelenmesi ve atık karakterizasyonu yapılması,

3- Geleceğe yönelik Nüfusun Belirlenmesi ve Oluşabilecek Atık Miktarının Tespiti,

4- Atıkların Kaynağında ayrı toplanması ve taşınması,

5- Geri Kazanılabilir Atıkların Toplanması ve Geri Dönüşüm Hedeflerinin belirlenmesi,

6- Özel Atıkların (Organik, Tıbbi, Tehlikeli) Ayrı Toplanması,

7- Atık Azaltımı hedeflerine ulaşılması,

8- Entegre Atık Yönetiminin sürdürülebilirliğinin devam etmesi için Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmalarının yapılması.